Se vår stora lagerrensningskampanj och vår black weekend-rea här

GardenStore bygger en ny e-handel och köp kan därför inte genomföras just nu. Välkommen tillbaka våren 2024!

Attefallshus - kostnader och regler!

Går du i tankarna att köpa ett förråd eller bygga ett attefallshus? Funderar du över vad det kommer att kosta och vilka lagar och regler du måste ta hänsyn till? Vet du vad, du behöver inte fundera längre! Vi har på den här sidan tagit fram all nödvändig information kring attefallshus och vad som gäller inför ditt köp.

Förråd/friggebod

En friggebod är ett komplement till ett bostadshus och kräver i regel inget bygglov. Det enda kraven för att kunna påbörja byggandet är att det redan finns ett bostadshus på tomten, friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med annan byggnad. Sammanlagt byggarea får inte överstiga 15 kvadratmeter och högsta höjd från mark till taknock får maximalt vara 3,0 meter.

En friggebod kan ha flera användningsområden, det viktiga är att den används som just ett komplement till en eller två-bostadshuset. Exempel på användningsområden är; förråd, garage, gäststuga, båthus eller bastu.

Detta gäller för attefallshus

Det är sedan juli 2014 tillåtet att uppföra attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter om du har ett en-eller tvåbostadshus. Det krävs inget bygglov men däremot behöver du göra en anmälan till byggnadsnämnden i kommunen och få ett startbesked. Viktigt att inte börja bygga förens du mottagit startbeskedet från nämnden. När attefallshuset sen står färdigt behöver du få ett slutbesked innan det får användas.

Attefallshuset ska uppföras i bostadshusets omedelbara närhet, och du kan bygga flera attefallshus så länge den totala byggnadsarean inte överstiger 25 kvadratmeter. Du kan använda attefallshus som antingen självständig bostad, så kallad komplementbostadshus. Eller som till exempel förråd, gäststuga, garage, växthus, uthus, bastu eller båthus.

Komplementbostadshus kallas det om attefallshuset inreds som en självständig bostad, och denna bostad får användas som både fritidsbostad och permanentbostad. Detta är den största skillnaden mot en friggebod, då den inte får inredas på samma sätt.

Avstånd och byggmått

Utöver den totala byggnadsarean på 25 kvadratmeter finns det två andra mått som du behöver känna till. Dels att den högsta tillåtna höjden för ett attefallshus är 4,0 meter från mark till taknock. Dessutom behövs ett medgivande från berörda grannar om du tänker placera attefallshuset närmare en 4,5 meter från tomtgränsen. Bygger du längre bort än 4,5 meter från gränsen behövs alltså inget medgivande.

Särskilda regler

Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (EKS) ska följas vid uppförande av attefallshus. Reglerna ser olika ut beroende på användningsområdet, till exempel så måste ett attefallshus inneha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad om det är tänkt att användas som komplementbostadshus för permanentboende. Dessa funktioner är inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien, och även möjligheten att förvara saker. De ska också vara användbara för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga.

I vissa särskilda fall kan det finnas områden där attefallshus inte får byggas eller där åtgärden kräver bygglov. Det kan röra sig om områden som är av riksintresse för totalförsvaret eller om platsen anses som värdefull miljö. Därför är det viktigt att kontrollera med byggnadsnämnden i din kommun så att det inte är utökad lovplikt för attefallshus i detaljplanen för din fastighet eller om det är bestämt att bygglov krävs.

Anmälan

En skriftlig anmälan ska skickas till byggnadsnämnden och ska innehålla följande:

 • Planskiss och ritningar
 • Beskrivningar och uppgifter som möter de krav som finns (exempelvis de tekniska egenskapskraven)
 • Byggherrens person-eller organisationsnummer
 • Namn och adress
 • Fastighetsbeteckning
 • Startdatum för när arbetena ska påbörjas
 • Bifogat förslag till kontrollplan

Det kan låta krångligt och svårt men många kommuner har färdiga blanketter för anmälan, vilket gör det betydligt enklare och underlättar ifyllandet

Kostnader och avgifter

Utöver priset för själva attefallshuset tillkommer det en del kostnader och avgifter. Hur stora dessa kostnader blir beror på vilka funktioner du vill att attefallshuset ska ha. Behöver du installera el och dra in vatten och avlopp får du räkna med ca 50 000 kronor om du anlitar en behörig elektriker och auktoriserad byggfirma. Elanslutningen är inte så komplicerad så länge komplementhuset ligger relativt nära boningshuset och bör inte kosta mer än 10 000 kronor. Dessa priser är enbart uppskattningar och kan variera beroende på hur anslutningarna ser ut och var tomten ligger.

De avgifter som tas ut av byggnadsnämnden är startbesked och slutbesked. Det kan även gälla arbetsplatsbesök eller tekniska samråd. För att ta reda på hur höga dessa avgifter är ska du vända dig till byggnadsnämnden i din kommun.

Priser för attefallshus

Priset varierar ganska kraftigt och beror till stor del på vad du ska använda attefallshuset till. Ska du använda det som permanentbostad är det stor skillnad jämfört med om du ska använda det som till exempel garage. Priset beror även på om du ska köpa ett nyckelfärdigt hus, bygga det själv eller anlita en byggfirma. Standarden på kök och badrum kan även det påverka priset.

Här på Gardenstore.se hittar du attefallshus, stugor och friggebodar i de flesta prisklasser. Är du nyfiken på en specifik produkt hittar du hela utbudet här.

Tips vid köp av attefallshus!

 • Se på modeller som passar tillsammans med de existerande byggnaderna och den befintliga miljön.
 • Tänk på materialet innan du väljer attefallshus – du vill välja något som håller länge och är gjort av bra kvalitet. Välj gärna samma material som det befintliga huset har för ett mer enhetligt intryck.
 • Tänk igenom vad du egentligen behöver ­– måste du faktiskt ha hela 25 m2 eller räcker det med mindre?
 • Fundera över vilka funktioner attefallshuset ska uppfylla. Vill du kombinera förråd med gäststuga? Behöver du ha både kök och badrum eller är ett mindre badrum tillräckligt?
 • Placeringen av attefallshuset - tänk igenom noga var det placeras för att underlätta exempelvis dragning av el och vattenanslutning.